Search form

Mateo 18:26

26Ay tútu nagpalintud nga nakim-imallà tu asassu kitu apu na nga nán na, ‘Anúsán nà agpà pikam ápu, ta bayádan ku ngámin daya útáng ku kikaw nu kuwa!’ nán na.