Search form

Mateo 18:29

29Ay díkod, tu páda na nga asassu, ay nagpalintud nga nakim-imallà kaggína nga nán na, ‘Anúsán nà pikam agpà ta bayádan ku ya útáng ku kikaw nu kuwa,’ nán na.