Search form

Mateo 18:3

3Ay se na nán kaggída, “Dam-damdamman nu idi ya nán ku, nga akkan kayu wa makalnà kiya pangiturayán ne Dios nu akkan kayu wa manguliulis se magbalin ka ummán kadaya annánà.