Search form

Mateo 18:35

35Ay ummán pe kiyán ya kuwaan naya Amà ka lángit kadakayu nu akkan nu pakawanan tutu wala ya wagi nu,” nán ne Jesus kadatu tù-tùgúdán na.