Search form

Mateo 18:7

7Nasulit pànang ya kapà-pàyanán daya tolay kídi ya kalawagán gapu kadaya kapar-paroán da! Ata atán peyang daya kapar-paroán da, ngamay kakal-kalakkán ya tolay ya kegay-gayatán da!