Search form

Mateo 19:10

10Ay tútu nán datu tù-tùgúdán na kaggína, “Ay nu ummán lugud kiyán ya kàwaán daya maggaattáwa ay napì-piya ngala ngin lugud nu akkan ta tagge mangatáwa,” nán da.