Search form

Mateo 19:11

11Ngamay nán na kaggída, “Akkan ngámin tolay ya makabaal kadedi ya sur-súru nu di yala daya pangitudinán ne Dios.