Search form

Mateo 19:12

12Ata adu ya gapu na nga maddi makapangatáwa daya duddúma. Atán da nga maddi makapangatáwa áta neanà da nga atán sadúra kiya kinalaláki da. Ay atán da pe ya maddi makapangatáwa áta linsitán da tolay da. Ay atán pe daya duddúma nga maddi da kammala ngin gapu kiya amminya da nga magsirbi ke Dios mepanggap kiya angngituráy na. Ay daya makabaal la mangwa kídi ay kuwaan da ngala.”