Search form

Mateo 19:25

25Ay kane magìna datu tù-tùgúdán na tun na kinagi na, ay nasdaáwan da pànang nga nán da, “Ay iinda lugud daya málà kiya pangiturayán ne Dios?” nán da.