Search form

Mateo 19:26

26Ay binubutgán ne Jesus da nga nán na, “Akkan màwa naya tolay yala idi, may áwan na di màwa ne Dios,” nán na.