Search form

Mateo 19:28

28Ay nán ne Jesus kaggída, “Damdamman nu idi nga kagiyan ku kadakayu. Nga iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay, nu kiya agtugaw ku wa mangituráy kiya baru wa kalawagán, ay dakayu wa kumiw-kíwid kiyà, ay mepagtugaw kayu pe kiyà nga mangituráy kadaya sangapúlu se duwa nga tangámalán ka Israel. Ay kiyán na al-algaw, ay nadáyaw ya angngituráy ku.