Search form

Mateo 19:29

29Ay se ngámin daya namánaw kadaya balay da, wawwági da, onu daya magannánà kaggída, onu daya annánà da, onu ya lusà da gapu kiya ikikkíwid da kiyà, ay mapataliyán da ka ad-adu may dayán na nigsán da. Ay mabiyág da pe ka áwan panda.