Search form

Mateo 19:8

8Ay nán ne Jesus kaggída manin, “Nepalúbus tu Moses nga magadi kayu kadaya attáwa nu gapu kiya kinasúkir nu. Ngamay akkan ummán kiyán kitu inanggayát na.