Search form

Mateo 2:16

Tu nagpapatay tu Herodes kadatu annánà a lalláki

16Ay kane mammuwán tu Herodes nga nagbusidán datu mamasírib ba tolay, ay nakarungat pà-pànang, ay tútu pinapatay na ngámin datu annánà a lalláki ka Betlehem se kadatu lib-lebut na, nga magdagun ka duwa se datu kúráng duwa dagun da pikam. Ata moli kid duwa dagun nin panda kitu inakasingan datu mamasírib ba tolay kitu bittuwan.