Search form

Mateo 2:6

6‘Ay dakayu wa iBetlehem ka probinsiya Juda, akkan kayu wayya nga kababaán kadaya ngámin na tolay kadaya il-íli kídi Judea. Ata lumtuwád kadakayu ya mangituráy kadaya tolay ku wa iIsrael,’

nán na,” nán da.