Search form

Mateo 20:11

11Ay díkod kane málà da datu tangdán da, ay nagríri da kitu makin-kuwa kitu kaubásan,