Search form

Mateo 20:13

13Ngamay nán tu tolay kitu isa kaggída, ‘Akkan taka mà kinultit a, opun! Di mà a tu gángay tangdán kiya tangalgaw tu nagturatuwán ta?