Search form

Mateo 20:15

15Rabbang ku mà a kuwaan ya piyán ku kampela ngin nin na kuwaan kiya pirà ku. Umsil ka kid gapu ta naparon nà!’ nán na.