Search form

Mateo 20:19

19Ay se dà iáwat kadaya akkan Judyu ta senu ug-ogan dà se dà pe ya sap-saplit. Ay se dà a ilansa ki krus ka ammatay da kiyà, ngamay kiya mekàlu ngalgaw ay lumtu wà kammin,” nán na kadatu tù-tùgúdán na.