Search form

Mateo 20:21

21Ay se yala nán ne Jesus kaggína, “Nágan naya masápul mu?” nán na. Ay summungbát ta nán na, “Pepagtugawan mu mán kikaw daya duwa nga annánà ku nu umbet ka nga mangituráy. Isa kiya padne diwanán mu, ay isa kiya padne kasígid mu,” nán na.