Search form

Mateo 20:23

23Ay nán na kaggída, “Annung nu wa meturdán daya meturdán ku, ngamay áwan ku pagrabngán na mangpíli nu iinna ya mepagtugaw kiyà kiya padne diwanán ku se padne kasígid ku. Ata dedi ya pagtugawán, ay kuwa daya nangisaganáan naya Amà,” nán ne Jesus.