Search form

Mateo 20:25

25Ay tútu kirrawán nada ngámin se na nán kaggída, “Ammu nu wa daya agtuturáy daya akkan Judyu, ay itur-turayán da daya tolay da. Ay se daya ap-apu kaggída, ay ipassingan da ya kinaapu da kadaya tolay.