Search form

Mateo 20:31

31Ay kinalùsaw datu tolay da, ay se dada anawáan, ngamay kinggat da mán kammin tu nagkuna da ka, “Gaka tu David! Kalakkán nakami agpà, Apu!” nán da.