Search form

Mateo 20:4

4Ay tútu nán na kaggída, ‘Mawe kayu pe ya magubra kitu kaubásan ku. Ay annung na kam ya panangdán ku kadakayu,’ nán na. Ay tútu nawe manin datu tolay.