Search form

Mateo 21:15

15Ay nalùsaw datu ap-apu datu pappádi se datu maragtùgud ki lintag kane masingan da datu nakas-kasdáaw wa kinuw-kuwa ne Jesus, se kane magìna da datu annánà a atán kitu unag Templo nga isar-sáraw da ya, “Maday-dáyaw ya gaka natu David!” nán da.