Search form

Mateo 21:16

16Ay tútu nán da kaggína, “Magìna mu ya isar-sáraw da?” nán da. Ata nalùsaw da ta pagdudoray ne Jesus datu annánà kitu isar-sáraw da. Ay nán ne Jesus kaggída, “May ò,” nán na. “Akkan nu pikam nabása ta, tu nesúrát kiya bàbànán ne Dios kitun nga nán na,

‘Nasuruwán daya ababbing se daya annánà nga mangagi kiya kurug ga panagday-dáyaw kikaw,’

nán na!” nán ne Jesus.