Search form

Mateo 21:19

19Ay tútu, kane masingan na tu káyu wa gígus kitu bíkat dálen, ay nawe nagsápul ka búnga na, may áwan na nga nasuwà nu di adon nala. Ay tútu nán na kitu káyu, “Ay akkan ka din makapagbúnga ngin ka panda,” nán na. Ay pìlát tala nga nalaylay tu káyu.