Search form

Mateo 21:20

20Ay díkod nasdaáwan datu tù-tùgúdán na kane masingan da tun. Ay nán da, “Mapaanna ya nàwa? Tura dágus sala nga nalaylay ya káyu kídi?” nán da.