Search form

Mateo 21:21

21Ay nán ne Jesus nga summungbát kaggída, “Damdamman nu idi nga, nu mangurug kayu wa áwan nu wa aggad-gadduwa, ay mabalin nu pe nga kuwaan ya kinuwà kídi ya káyu. Ay akkan nala tittu yán ta oray nán nu kídi nga bantay ya, ‘Magalit ka kiyán se ka la magpisù kiya bebay,’ nán nu, ay màwa nga kurug.