Search form

Mateo 21:31

31Ay iinna lugud kaggída nga duwa tu nangikurug kitu piyán natu ama da?” nán ne Jesus. “Tu manákam á,” nán da.

Ay nán ne Jesus kaggída, “Tú idi ya kagiyan ku kadakayu. Munna daya magpab-pabáyad ka buis nga nadakè se daya put-púta nga makalnà kiya pangiturayán ne Dios may dakayu.