Search form

Mateo 21:38

38Ngamay kane masingan datu magtag-tagasíngan kitu kaubásan tu an-anà tu tolay, ay nán da kitu isaisa kaggída, ‘Ye, tú yán ya mangtáwid kídi ya kaubásan. Patayan tada ta senu kuw-kuwa tada ngámin dedi ya tawídan na,’ nán da.