Search form

Mateo 21:39

39Ay tútu dinugkam da tu an-anà se da nga ippan kitu lasi natu kaubásan, ay se da pinatay,” nán ne Jesus.