Search form

Mateo 21:40

40“Lugud,” nán ne Jesus kaggída, “nu umbet ya makin-kuwa kitu kaubásan, nágan naya nán nu wa kuwaan na kadatu magtag-tagasíngan kitu kaubásan na?” nán na.