Search form

Mateo 21:42

42Ay nán ne Jesus kaggída, “Akkan nu nád pikam ma nabása kiya nesúrát ta bàbànán ne Dios ya,

‘Tu batu wa lùsawan daya maragbalay, ay ittu tu nesulalit ta nagbalin ka kaligdaán na paniínán kiya súli naya balay. Kinuwa ne Apu Dios nga ummán kiyán ta ittu ya piyán na. Ay nakas-kasdáaw kadàtada yán na kinuwa na,’

nán na,” nán ne Jesus.