Search form

Mateo 21:43

43Ay tútu nán ne Jesus manin, “Ay túya ikagì kadakayu nga ya pangiturayán ne Dios, ay akkan na mepakin-kuwa kadakayu wa Judyu ta midde yin kadaya tolay ya maminya nga mangwa kadaya piyán na.