Search form

Mateo 21:45

45Ay kane magìna datu ap-apu datu pappádi se datu Pariseo tu kinag-kagi ne Jesus nga pangárig, ay naawátan da nga aggída tu kepapannán datun.