Search form

Mateo 21:7

7Nilbet da datu asnu se itu urbun na, ay se da nga nesàláp datu bádu da kitu addag datu asnu, ay se yala nagtakay ye Jesus kitu urbun.