Search form

Mateo 22:13

13Ay tútu nán natu ári kadatu asassu na nga magdasár, ‘Pingílan nu ay se nu wala nga ippan kiya kagìbattán kiya lasi. Ay kitúni, ay sumángit daya tolay ay se magngar-ngarasiyat da,’ nán na.