Search form

Mateo 22:15

Ya saludsud mepanggap kiya panagbáyad ka buis

(Mar 12:13-17; Luc 20:20-26)

15Ay nagkakáwe datu Pariseo win ta mawe da nga paggaamomanán ya pamàyanán da, senu atán ya pambarán da nga maniliw ke Jesus kadaya kagiyan na.