Search form

Mateo 22:20

20Ay se na sinaludsud kaggída, “Inna ya makin-murang se makin-ngágan kiya atán kídi ta?” nán na.