Search form

Mateo 22:23

Ya saludsud mepanggap kiya ilaltu kammin daya natay

(Mar 12:18-27; Luc 20:27-40)

23Ay kitun kam ma algaw, ay uwad da nga Saduceo wa inumbet kitu giyán ne Jesus. Daya Saduceo, ay tú dedi daya akkan mangurug nga lumtu daya natay. Ay nagsaludsud da ke Jesus