Search form

Mateo 22:31

31Ay nu mepanggap kiya ilaltu daya natay yin, ay kurug ga lumtu da. Akkan nu pikam nabása ta, kiya nesúrát nga bàbànán ne Dios ya nán na kadakayu!