Search form

Mateo 22:34

Ya kapàgán na bílin

(Mar 12:28-34; Luc 10:25-28)

34Ngamay kane madámag datu Pariseo wa akkan nakun-oni yala datu Saduceo kitu inagsung-sungbát ne Jesus, ay nagguurnung da ta mawe da pe ka giyán na.