Search form

Mateo 22:42

42nán na, “Nágan naya makagi nu mepanggap kiya Cristo? Iinna ya makin-gaka kaggína?” nán na. Ay, “Gaka natu David,” nán da nga summungbát.