Search form

Mateo 22:9

9‘Ay túya mawe kayu lugud kiya kal-kalsáda, ay se nuda ayabán kídi ya say-am daya ngámin tolay ya masingan nu,’ nán na.