Search form

Mateo 23

Kinag-kagiyánan ne Jesus datu tù-tùgúdán na mepanggap kadatu Pariseo

(Mar 12:38-39; Luc 11:43, 46; 20:45-46)

1Ay se yala nán manin ne Jesus kadatu adu wa tolay se kadatu tù-tùgúdán na. 2“Daya maragtùgud ki lintag se daya Pariseo, ay tú dayán daya mangisur-súru kiya lintag ga nesúrát tu Moses. 3Ay díkod, kurugan nu se kuwaan nu pe daya isur-súru da kadakayu. Ngamay akkan nu kuwaan daya kuk-kuwaan da, áta akkan da mà a kuwaan daya isur-súru da. 4Nasulit pànang nga kuwaan daya nepar-paruntù da kadatu lin-lintag nga ipasúrut da kadaya tolay, ngamay aggída mismu, ay akkan da tutu wala nga sengán daya tolay kiya angngikurug da kadayán na ipasúrut da.

5Ngámin daya kuk-kuwaan da, ay pagpasindáyaw da ngala kadaya tolay. Ay túya kuwaan da ka dadakkal datu nekesurátan datu duddúma nga bílin ne Dios nga igpat da kiya íma da. Ay kadadduwan da pe ya arumaymáy naya bádu da, ta senu dágus sala nga malásin da tolay da. 6Ay pà-pàgan da pe ya magtugaw kiya agtugawán daya nangátu wa tolay kadaya pagsasay-ammán se kadaya sinagoga.+ 7Ay pà-pàgan da pe ya rispitaran daya tolay da kiya pagad-aduwán se pà-pàgan da pe ya ingágan da tolay da ka misturu.

8Ngamay nu dakayu, akkan nu paganggammán nu ingagánan dakayu ka misturu, áta sissa ngà ala nga Misturu nu, ay magwawági kayu ngámin. 9Ay áwan nu wa ingágan ka Ama kídi ya kalawagán, áta sissa ngala ya Ama nu nga ittu ya atán ka lángit. 10Ay akkan kayu pe pepangágan ka Apu, áta e Cristo wala ya Apu nu. 11Ya kangatuwán kadakayu, ay ittu kuma ya bíláng asassu nu. 12Ata daya mangipangátu kiya baggi da kampela ngin, ay mebaba da, ay daya mangibaba kiya baggi da, ay mepangátu da.”

Inal-alngán ne Jesus datu Pariseo se datu maragtù-tùgud ka lintag

(Mar 12:40; Luc 11:39-42, 44, 52; 20:47)

13“Ay kakal-kalakkán kayu wala nga maragtùgud ki lintag se dakayu wa Pariseo! Dakayu wa magpì-pìmáru! Ata dakayu ya gapu naya akkan kálà daya tolay kiya pangiturayán ne Dios. Lùsawan nu ya málà kiya pangiturayán ne Dios, ay iallang nu pe kadaya mayát. 14Kakal-kalakkán kayu wa maragtùgud ki lintag se dakayu wa Pariseo! Ata magpì-pìmáru kayu! Tap-taplan nu daya kuw-kuwa daya bubbúkud da babbay. Magpìkarárag kayu ka adaddu ka panglingad nu kadaya nadakè a kuk-kuwaan nu. Ay túya gapu na nga nadà-dammat ya kapánis nu.

15Kakal-kalakkán kayu wa maragtùgud ki lintag se dakayu wa Pariseo! Dakayu wa magpì-pìmáru! Ata oray battaan nu ya bebay, ay se oray adayyu ya madàdàdà nu basta atán nala oray isa nga akkan Judyu wa maáwis nu wa mangurug kiya kur-kurugan daya Judyu. Ay nu maáwis nu pe yin, ay magbalin ka ab-abay ya kekariyán na nga maimpiyernu may dakayu gapu kadaya isur-súru nu.

16Kakal-kalakkán kayu kurug ta ummán kayu kiya kúláp nga magbaybay. Ta nán nu nga, nu atán tolay nga pagsingánan naya Templo, ay áwan na nga patag yán. Ngamay nu ya balitù ki Templo ya pagsingánan na, ay masápul la tungpálan na ya kari na. 17Dakayu wa árig kúláp! Nganna agpà ya kinaug-og nu ta! Wayya la nga napà-patag ya balitù may ya Templo nga namagbalin kiya balitù ka napatag ke Dios? 18Ay nán nu pe nga, nu pagsingánan naya isa tolay ya agbasuwán ay áwan na nga surbi. Annung na nga di tungpálan tu kari na. Ngamay nu pagsingánan na datu pagbasu kiya agbasuwán, ay masápul la tungpálan na ya kari na. 19Ay árig nakúláp kayu wa kurug gin! Wayya la nga napà-patag ya pagbasu may ya agbasuwán nga ittu ya namagbalin kiya pagbasu ka napatag ke Dios? 20Ay díkod, nu pagsingánan naya isa tolay ya agbasuwán, ay pagsingánan na ya pagbasu se ngámin na atán kitúni. 21Ay nu Templo ya pagsingánan naya isa nga tolay, ay bíláng nga pagsingánan na pe ye Dios nga ittu ya magag-agyán kitúni. 22Ay nu lángit ya pagsingánan naya isa tolay, ay akkan tittu ya lángit ya pagsingánan na nu di pe ye Dios, áta ittu ya mangitur-turáy kitúni.

23Kakal-kalakkán kayu wala nga maragtùgud ki lintag se dakayu wa Pariseo. Dakayu wa magpì-pìmáru! Napiya mà kurug ta id-idde nu ke Dios ya pagkapúlu daya pangrikádu nu, ngamay akkan nu kuma nga idil-dilig kiyán daya napà-patag kadaya bil-bílin ne Dios, nga ummán kadaya angwa nu ka napiya kadaya kasittolay nu, ya agkallà nu kadaya kasittolay nu se ya angngikurug nu ke Dios. Tú kuma dedi pe daya kinuw-kuwa nu win. 24Dakayu wa árig kúláp pa maragbaybay. Ay tura nu sagátan ya inuman nu, ka angngippà nu ka púrà, ngamay tura nu mán kammin na itangainum daya dadakkal la ul-ulullag.

25Kakal-kalakkán kayu wala nga maragtùgud ki lintag se dakayu wa Pariseo. Dakayu wa magpì-pìmáru! Ugatán nu ya lasi daya akap nu se pinggán nu, ngamay napnu da kadaya nakultit nu kadaya tolay se daya inágum nu. 26Dakayu wa Pariseo wa árig kúláp! Pagbalinan nu pikam ka nadalus daya inunag daya akap nu se pinggán nu, ay senu magbalin ka nadalus pe yin ya lasi da.

27Kakal-kalakkán kayu wala nga maragtùgud ki lintag se dakayu wa Pariseo! Dakayu wa magpì-pìmáru! Ata ummán kayu kadaya lúbù a napintáan ka pusà. Napiya ya singan naya lasi da, may ya inunag da, ay pabeg ga tuláng se datu naragit. 28Dakayu, ay ummán kayu kadayán. Ata namáru kayu kiya agsisíngan daya tolay, ngamay ya ung-unggan nu, ay panagpì-pìmáru se iya kinadakè.”

Tu nangngagi ne Jesus kitu kapanísán da

(Luc 11:47-51)

29“Kakal-kalakkán kayu wala nga maragtùgud ki lintag se dakayu wa Pariseo! Dakayu wa magpì-pìmáru! Ta pinangwa nu datu pagbàbànánan ne Dios kitun se datu namáru wa tolay kitun ka lúbù da. Ay payán nuda pe ka pangpapiya, 30ay se nu la nán na, ‘Nu uwad kami kuma ngala ngin kitu kakowad datu mannákam mi nga nagpatay kadaya pagbàbànánan ne Dios, ay akkan mi kuma nga nepalúbus sa patayán dada,’ nán nu. 31Ay díkod dakayu kampela ngin nin ya nangagi nga pútut dakayu datu nagpatay kadatu pagbàbànánan ne Dios kitun. 32Ara nu lugud! Balinan nu lugud dala ngin tu negayát datu apuapu nu.

33Dakayu wa ummán ka gámad idaw wa gangay! Inagdakè nu! Ay makalísi kayu kod pikam mala kiya pannakapánis nu ka impiyernu! 34Ta senu metungpal nu tu ginayatán datu apuapu nu, ay túya mangibon nà kadaya pagbàbànánan ku se daya nasírib ba tolay ku se daya pagtù-tùgúdan ku kadakayu. Ay patayan nu daya duddúma, ay se ilansa nu ka krus daya duddúma, ay sap-saplit nu daya duddúma kadaya sinagoga nu, ay se nuda pataláwan kadaya il-ileli. 35Ay díkod dakayu pe ya kidsuwán naya pannakapánis datu apuapu nu gapu kitu inagpatay da kadatu namáru wa tolay. Manggayát kitu Abel la áwan bas-básul la pinatay da, panda kitu Zacarias nga an-anà tu Barakias nga ittu pe tu pinatay nu wa Judyu kitu nagbàtán naya Templo se ya agbasuwán. 36Kagiyan ku kadakayu ya kurug, nga ya pannakapánis gapu kadatun na kinuw-kuwa datu apuapu nu, ay midsu kadakayu wa tolay kadedi ya al-algaw.”

Sinangítán ne Jesus datu iJerusalem

(Luc 13:34-35)

37“Dakayu wa iJerusalem! Dakayu wa nagpatay kadatu pagbàbànánan ne Dios kitun se nagtùtò kadatu nebon ne Dios kadakayu! Namin-adu wà in na tagge ngala nga mangalmung kadakayu nga ummán kiya angngalukup naya úpa kadaya pippíyà na. May maddi kayu mán kammin,” nán na. 38“Ngamay kídi yin ay piddudoray yala ne Dios sin ya Templo nu. Ay mabaaw win. 39Ay ya ikagì kadakayu, ay akkan dà in na masingan panda kiya akasingan nu kammin kiyà, nga ittu yanin ya agkuna nu wa, ‘Maday-dáyaw ya umbet ta nebon ne Apu kídi,’ nán nu,” nán ne Jesus.