Search form

Mateo 23:11

11Ya kangatuwán kadakayu, ay ittu kuma ya bíláng asassu nu.