Search form

Mateo 23:12

12Ata daya mangipangátu kiya baggi da kampela ngin, ay mebaba da, ay daya mangibaba kiya baggi da, ay mepangátu da.”