Search form

Mateo 23:13

Inal-alngán ne Jesus datu Pariseo se datu maragtù-tùgud ka lintag

(Mar 12:40; Luc 11:39-42, 44, 52; 20:47)

13“Ay kakal-kalakkán kayu wala nga maragtùgud ki lintag se dakayu wa Pariseo! Dakayu wa magpì-pìmáru! Ata dakayu ya gapu naya akkan kálà daya tolay kiya pangiturayán ne Dios. Lùsawan nu ya málà kiya pangiturayán ne Dios, ay iallang nu pe kadaya mayát.