Search form

Mateo 23:15

15Kakal-kalakkán kayu wa maragtùgud ki lintag se dakayu wa Pariseo! Dakayu wa magpì-pìmáru! Ata oray battaan nu ya bebay, ay se oray adayyu ya madàdàdà nu basta atán nala oray isa nga akkan Judyu wa maáwis nu wa mangurug kiya kur-kurugan daya Judyu. Ay nu maáwis nu pe yin, ay magbalin ka ab-abay ya kekariyán na nga maimpiyernu may dakayu gapu kadaya isur-súru nu.